Andels- eller ejerboliger


Hvor det drejer sig om en andels- eller ejerbolig, kan lejeloven ikke anvendes. Problemerne er imidlertid de samme, og en rationel bekæmpelse kan ikke gennemføres, hvis enkelte beboere i et kompleks nægter at deltage.
 I tilfælde, hvor en rationel skadedyrbekæmpelse er umulig at gennemføre, fordi enkelte beboere nægter at være med, kan kommunalbestyrelsen pålægge vedkommende at deltage. Dette er ifølge kapitel 5 § 13 i "Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold m.m.", hvor der står: 

"Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at der træffes de nødvendige foranstaltninger til udryddelse af skadedyr af hensyn til at undgå eller begrænse ulemper, uhygiejniske forhold og lignende". 

I samme kapitels § 14 står der at: 

"Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne". 

Beboerne har også pligt til at melde om forekomst til bestyrelsen af f.eks. væggelus og kakerlakker og visse forrådskadedyr f.eks. møl i madvarer og/eller klædemøl. Undlader man dette, kan man pådrage sig et erstatningsansvar, idet dyrene derved får mulighed for at brede sig, og skaden får et større omfang og er til større omkostning for ejendommen.

Medlem af brancheforeningen for skadedyrsbeæmpere